* Chương trình chỉ áp dụng cho các đối tượng học viên đăng ký luyện thi và dự thi các bài thi sau: KET (A2), PET & PET for Schools (B1), FCE (B2) * Chương...