BC_rightbanner

 Ielts 

IELTS (International English Language Testing Service) là H��� Thống Trắc Nghiệm Anh Ngữ Quốc Tế dành cho người mu���n định cư ��� nước ngoài, xin học bổng đại học qu�����c tế, hay tham gia các chương trình đại học hoặc sau đại học tại các qu���c gia sử dụng tiếng Anh là ngôn ng��� chính. IELTS đánh giá khả năng giao tiếp bằng ti�����ng Anh của th�� sinh thông qua việc kiểm tra cả 4 k��� năng Nghe, Nói, Đọc, Viết với hai hình thức Học thuật (Academic Module) và Đào tạo Tổng quát (General Training Module).

Từ n��m 1989, IELTS được công nhận là kỳ thi trắc nghiệm Anh Ngữ có uy tín và đáng tin cậy, được đồng điều hành bởi ba tổ chức ESOL của Đại học Cambridge (University of Cambridge ESOL), Hội đồng Anh (British Council) và t������� ch�����c giáo dục��IDP của Úc. Chứng ch��� IELTS được hơn 6000 cơ sở giáo dục, cơ quan ch��nh phủ và t����� chức chuyên môn trên khắp thế giới công nhận. Tại Hoa Kỳ, hiện có hơn 1500 trường đ���i học và tổ chức đã công nhận và sử dụng chứng chỉ này. Đ��y cũng là một yêu cầu bắt buộc đối v�������i việc học tập và làm việc tại Anh, Australia, Canada và New Zealand.

Chư��ng trình luy�������n thi chứng chỉ IELTS của Trung tâm Anh ngữ INNO hướng dẫn học viên xây dựng các kĩ năng Nghe – Nói – Đ���c – Viết theo hướng học thuật để học viên có thể đạt đư���c điểm thi mong muốn trong kỳ thi IELTS với thời gian ngắn nhất, đ���ng thời đem lại lợi ích lâu dài cho học viên trong việc nâng cao tr��nh độ tiếng Anh trong tương lai.

Ielts_2

 

Mục tiêu c�����a chương trình:

 – Hệ th�����ng hóa kiến th���c ng��� ph��p và từ vựng ph���c vụ c��c k��� năng luy�������n thi và phát triển k��� n��ng thực h��nh tiếng.

��- Phát triển đồng đều các k��� năng nghe, nói, đ���c và viết theo từng giai đoạn và phù h���p với nội dung thi từng kỹ năng c�����a bài thi IELTS.

 – Xây dựng ki���n th�����c các n���i dung chủ đ��� thường g���p trong tiếng Anh học thuật v�� n���i dung các bài thi IELTS.

 – Tạo điều kiện thuận lợi cho h�����c viên luy�����n tập gián tiếp và trực tiếp c��c dạng thức bài thi IELTS.

��- Cung cấp các mẹo thi, chiến lược thi nh���m gi��p học viên đạt đi���m cao nhất với khả năng sẵn có khi dự thi IELTS.

 – Giúp học viên làm quen và luyện tập trong môi trường chịu sức ép v��� thời gian thi cũng như các chiến thuật quản lý thời gian thi hiệu quả.

 – Tạo điều kiện phát triển phư��ng pháp t����� h���c và tự luyện thi đạt hiệu quả mong mu���n trong thi IELTS và các bài thi chuẩn hóa khác.

��Đặc điểm c���� bản chương trình:

 – Đối ng����� giáo viên là những ng�������i đư�����c ��ào tạo b��i bản, tốt nghiệp ��H trong nư�������c hoặc nước ngoài chuyên ngành giảng dạy Tiếng Anh giàu kinh nghiệm luy���n thi IELTS, sẽ cung cấp cho h���c viên các chi�����n lược từ cơ bản đến n����ng cao, giúp học viên m��� rộng vốn từ vựng và ngữ pháp căn bản đủ để làm bài thi.

 – Học viên sẽ học các k���� năng phân tích câu h���i, trả lời câu hỏi theo d���ng chuẩn c�������a bài thi IELTS quốc tế nhằm đạt số điểm như m���c tiêu đ��� ra.

 – Giáo viên sẽ ch���a tỉ mỉ bài nói, bài vi���t của học viên, đồng thời học viên sửa lỗi cho bạn mình với sự hướng dẫn tận tình, thân thiện của giáo viên thông qua hệ thống các tiêu chí ��ánh giá nhất định, từ đó giúp từng học viên nhận diện l���i sai của mình cũng nh�� của các học viên kh��c để đúc rút kinh nghiệm, tr��nh những lỗi sai đó.

 – Nguồn tài li���u luy���������n thi IELTS dồi dào và luôn được cập nhật s��� giúp học viên ti���p cận với các ch��� ��ề mới nhất.

 – Các khóa học tại INNO ��ược trang bị đầy ������ủ hệ thống máy chiếu, âm thanh nhằm giúp ��ỡ học vi��n nắm bắt được bài học một c��ch tốt nh���t.

Ielts_3

��iểm khác nhau giữa Kh���i thi H���c thuật (Academic Module) và Kh���i thi Đ��o tạo Tổng quát (General Training Module):

 – IELTS H���c thuật (Academic) được công nhận rộng rãi như là yêu c���u ngôn ngữ đầu vào cho tất cả các kh��a học Đại học và Sau Đại học và là tiêu chuẩn đánh giá liệu ứng viên ��ã sẵn sàng cho việc theo học các chương trình Đ���i học và Sau Đại học đư���c giảng d���y bằng tiếng Anh.

 – IELTS Tổng qu��t (General) thích hợp cho tất cả nh���ng ai chuẩn bị tới các nước nói tiếng Anh đ����� hoàn tất chư��ng trình trung học, các chương trình đào tạo hoặc với mục đ��ch nhập cư.

 

Đăng ký học thử

Tên của bạn (bắt buộc)

Địa chỉ E-mail

Số điện thoại (bắt buộc)

Đăng ký học thử lớp

Yêu cầu khác

captcha

Các kh��a học kh��c


Contact Us